"The sky is not the limit"

Algemene voorwaarden Air Shoots B.V.

Artikel 1 Definities

 1. 1.1In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. a.Air Shoots: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Air Shoots B.V. gevestigd aan de Lindenlaan 57D te Molenhoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53712315;
  2. b.klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Air Shoots een beeldopname maakt en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie Air Shoots een overeenkomst aangaat;
  3. c.overeenkomst: de overeenkomst tussen Air Shoots en de klant;
  4. d.beeldopname: de foto of video die Air Shoots met behulp van een helikopter in opdracht van de klant maakt.

Artikel 2 Algemeen

 1. 2.1Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Air Shoots en de klant.
 2. 2.2De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Air Shoots, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. 2.3Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. 2.4De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. 2.5Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Air Shoots en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

 1. 3.1Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. 3.2De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Air Shoots opgegeven specificaties en andere gegevens waarop Air Shoots haar offerte baseert. Indien deze gegevens niet correct zijn en dat leidt tot meerwerk voor Air Shoots, dan worden de kosten voor deze extra werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht, ook indien partijen een vast bedrag zijn overeengekomen.
 3. 3.3Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. 3.4Een samengestelde prijsopgave verplicht Air Shoots niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. 3.5Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en op de website van Air Shoots binden Air Shoots niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 4.1De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de van Air Shoots ontvangen offerte heeft geaccepteerd.
 2. 4.2Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vooraf toestemming is vereist van het Ministerie van Defensie of van een andere overheidsinstantie, dan wordt de opdracht door Air Shoots aanvaard onder de voorwaarde dat de vereiste toestemming wordt verkregen.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk

 1. 5.1Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.
 2. 5.2Indien het door de klant beoogde resultaat alleen door het verrichten van meerwerk door Air Shoots kan worden gerealiseerd, dan zal Air Shoots in overleg treden met de klant over het te verrichten meerwerk en de vergoeding daarvoor.

Artikel 6 Honorarium, tarieven en tariefwijziging

 1. 6.1Indien geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Air Shoots, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 2. 6.2Voor de klant zijnde een particulier zijn de vermelde prijzen of tarieven inclusief btw.
 3. 6.3Voor de klant zijnde een bedrijf zijn de vermelde prijzen of tarieven exclusief btw.
 4. 6.4Genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief eventuele reis- en verblijfkosten.
 5. 6.5Air Shoots mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Air Shoots, zoals in het geval van onvoorziene omstandigheden, dat in redelijkheid niet van Air Shoots mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De klant wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de verhoging, dan heeft Air Shoots het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 7.1Air Shoots zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. 7.2Air Shoots heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. 7.3De beeldopname wordt gemaakt met behulp van een onbemande helikopter(s)
 4. 7.4Air Shoots heeft een vergunning van het Ministerie van Defensie om beeldopnamen vanuit de lucht te maken. Air Shoots zal geen werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met deze vergunning.
 5. 7.5De klant accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden of (deels) niet kan worden uitgevoerd door weersomstandigheden, windrichting en onvoorziene technische gebreken aan de opname apparatuur en/of aan de helikopter. Air Shoots is nimmer aansprakelijk voor dergelijke vertragingen of voor het in een dergelijk geval niet of niet geheel kunnen uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

 1. 8.1De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan Air Shoots aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Air Shoots ter beschikking worden gesteld.
 2. 8.2De klant zal Air Shoots niet een opdracht verlenen tot het maken van beeldopnamen die in strijd zijn met de vergunning van Air Shoots.
 3. 8.3De klant dient Air Shoots op de afgesproken tijd toegang te geven tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
 4. 8.4Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
 5. 8.5De klant is gehouden Air Shoots onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. 8.6De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Air Shoots onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 7. 8.7De klant vrijwaart Air Shoots voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 8. 8.8Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Air Shoots heeft voldaan, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Air Shoots daardoor heeft geleden en heeft Air Shoots het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9 Annulering

 1. 9.1In het geval dat de klant een aan Air Shoots gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Air Shoots in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.
 2. 9.2Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 10 (Op)levering

 1. 10.1De door Air Shoots opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 2. 10.2In het geval dat een door Air Shoots met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11 Betaling

 1. 11.1De klant dient de van Air Shoots ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. 11.2Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Air Shoots ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
 3. 11.3In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Air Shoots op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. 11.4Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom

 1. 12.1Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), afbeeldingen, films, concepten, digitale informatie, programmatuur, adviezen, e.d., die Air Shoots in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of ter beschikking heeft gesteld, berusten bij Air Shoots.
 2. 12.2De klant verkrijgt van Air Shoots een licentie om de beeldopname te gebruiken in ongewijzigde vorm. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beeldopname heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van de beeldopname door de klant zelf. Gebruik door derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Air Shoots niet toegestaan. De licentie is niet overdraagbaar.
 3. 12.3Het is de klant niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Air Shoots de beeldopname te verveelvoudigen, te kopiëren, te verkopen of op enige andere wijze commercieel te exploiteren. Het is de klant enkel toegestaan de beeldopname te gebruiken voor de bestemming die partijen zijn overeengekomen.
 4. 12.4Het is enkel toegestaan de beeldopname te gebruiken nadat Air Shoots daarvoor toestemming heeft gegeven.
 5. 12.5De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de beeldopname eigendom zijn en blijven van Air Shoots en dat deze rechten niet op de klant overgaan.
 6. 12.6Overdracht van intellectuele eigendomsrechten is enkel mogelijk nadat de klant en Air Shoots een daarvoor bestemde akte hebben ondertekend.
 7. 12.7Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de beeldopname te verwijderen of te wijzigen. Indien de klant de beeldopname publiceert, dan dient de naam van Air Shoots en/of het logo van Air Shoots bij de publicatie vermeld te worden.
 8. 12.8Air Shoots is gerechtigd de beeldopname te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.

Artikel 13 Klachten

 1. 13.1Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Air Shoots kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Air Shoots in staat is adequaat te reageren.
 2. 13.2Na het indienen van de klacht dient de klant Air Shoots de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 3. 13.3Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Air Shoots slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 14.1Air Shoots kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. a.een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
  2. b.enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. 14.2Air Shoots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Air Shoots is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. 14.3Air Shoots aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Air Shoots in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 4. 14.4In geen geval is Air Shoots aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de beeldopname op onjuiste wijze heeft gebruikt of heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.
 5. 14.5Air Shoots is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. 14.6Indien Air Shoots aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Air Shoots beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Air Shoots gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Air Shoots beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. 14.7De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Air Shoots of haar ondergeschikten.
 8. 14.8Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Air Shoots vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Air Shoots kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een particulier een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 15 Overmacht

 1. 15.1Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Air Shoots liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden o.a. beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; technische gebreken aan opname apparatuur en/of de helikopter die ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Air Shoots; het verbranden van middelen van vervoer van Air Shoots, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften.
 2. 15.2Indien er sprake is van overmacht, dan zal Air Shoots niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Air Shoots als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 3. 15.3Voor zover Air Shoots ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Air Shoots gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

 1. 16.1Air Shoots is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. a.Air Shoots bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
  2. b.na het sluiten van de overeenkomst Air Shoots ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. 16.2Air Shoots is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
 3. 16.3Voorts is Air Shoots bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. 16.4Air Shoots is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. 17.1Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 Slotbepalingen

 1. 18.1Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. 18.2Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 18.3Op elke overeenkomst tussen Air Shoots en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 4. 18.4Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Air Shoots worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Air Shoots gevestigd is. Indien Air Shoots een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een particulier de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.